Chatpata Chana Raita (cizrna v horkém kyselém jogurtu)